Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk, som blant annet, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven, gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

For at vi skal kunne levere tjenester til deg, har vi behov for ulik informasjon. Følgende beskrivelser av kategorier av personopplysninger benyttes i appen i dag. 

Kontaktopplysninger: en eller flere av følgende: navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse. 

Kommunikasjonsdata: informasjon som du som bruker sender til oss gjennom appen. 

Tekniske data: informasjon som blir generert ved bruk av appen, som informasjon om operativsystem, brukstid i appen, brukshistorikk i app, informasjon om eventuelle krasj, osv. 

Formål med behandlingen 

Kategorier av personopplysninger 

Rettslig grunnlag for behandlingen 

For å kunne videreutvikle produktet. 

Tekniske data 

Berettiget interesse 

For å kunne la deg laste ned appen og opprette konto 

Kontaktopplysninger, tekniske data 

Berettiget interesse 

Tilgjengeliggjøre appens funksjonalitet til brukeren 

Kontaktopplysninger 

Berettiget interesse 

For å gjennomføre markedsføring 

Kontaktopplysninger 

Samtykke 

Øksnes Boligstiftelse ved daglig leder er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernforordningen (GDPR).

 

For å levere tjenestene du bruker hos oss, må vi ha tilstrekkelig informasjon om deg. Hvilke opplysninger som behandles avhenger av hvilke avtaler du har inngått med oss, henvendelser vi har mottatt fra deg og opplysninger som du har gitt eksplisitt samtykke til at vi kan behandle.

Alle personvernopplysninger blir lagret utelukkende innenfor EU/EØS.

Vi lagrer personvernopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne levere vårt bolig produkt til deg.

Vi behandler kun opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene. Vi kan i visse situasjoner, være lovpålagt å oppbevare personopplysninger.

Vi sletter eller avidentifiserer personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble innhentet for.

I de tilfellene hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet. 

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel fakturatjenester, drift av IT-plattform, markedsføring, vedlikeholdtjenester og lignende. 

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen. 

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer: 

 • med samtykke fra den som opplysningen gjelder, 
 • med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, 
 • etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller 
 • som ledd i betalingsinnkreving mv., hvor det foreligger saklige grunner.

Når du har vært i kontakt med Øksnes Boligstiftelse, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var. På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Dersom en av våre leverandører inngår i leveransen til deg, vil opplysningene du gir oss kunne bli delt med dem. Det er frivillig å svare på undersøkelser. Dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss, velger du å ikke svare på undersøkelser. 

Du vil få innsyn i dine personopplysninger ved å ta kontakt med vårt kundesenter. 

 Dine rettigheter omfatter: 

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. 
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg. 
 • Retting. Rette og supplere opplysninger om deg. 
 • Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata, så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre. 
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. 
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. 
 • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert. 

  Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov. 

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til alltid å ta kontakt med Øksnes Boligstiftelse først dersom du mener at dine rettigheter ikke er oppfylt. Dersom du ønsker å klage til Datatilsynet, finner du mer informasjon om dette og fremgangsmåten for klaging på deres hjemmesider, datatilsynet.no.

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering. Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår Personvernserklæring på nettsidene våre.

Vi er tilstede på sosiale medier, formål om å informere offentligheten om aktivitetene og tjenestene våre.

Sosiale medier kan være koblet opp mot tjenestene som tilbys av Øksnes Boligstiftelse på ulike måter, noe som innebærer at vi innhenter noen av de personlige opplysningene dine derfra, eller at de aktuelle sosiale mediene vil motta noen av opplysningene dine fra oss.

Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.