Om Øksnes Boligstiftelse (ØB)

ØB ble stiftet i 1994. ØB disponerer i dag 2, 3 og 4 roms leiligheter som er fordelt rundt om i kommunen på Myre og Alsvåg med hovedvekt på Myre.

 

§ 1 i Vedtektene  – FORMÅLET

Øksnes Boligstiftelse (ØB) er en selveiende juridisk virksomhet som er opprettet av Øksnes kommune og har som formål å forvalte egen boligmasse, samt forestå oppføring av nye boliger for å dekke kommunens boligbehov.

Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til omsorgstrengende, vanskeligstilte, samt ungdom under 30 år. Enkelte boliger kan leies ut tidsbegrenset til kommunalt ansatte. Utfyllende regler om hvem stiftelsen definerer som målgruppe finner man i stiftelsens strategiplan – kriterier for formålsgruppen.

Styret kan fastsette nærmere regler for utleie av boligene, herunder maksimal botid, og fordeling av total boligmasse, adgang til å ta opp personer i leierens husstand og adgang til midlertidig utleie eller framleie av boligene når det foreligger særlige grunner for det.

Dersom leietakeren må stille depositum kan dette gjøres i form av en tidsbegrenset garanti fra Øksnes kommune. Garantien kan ikke bringes til opphør uten etter avtale med Øksnes boligstiftelse.

For leieforholdet gjelder særregler som begrenser leierens disposisjonsrett over boligen etter husleielovens § 11.1.

(husleieloven §11.1 3dje setning: Med vanskeligstilte på boligmarkedet menes personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, dårlige kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold).

Innstilling til tildeling av boliger foretas av et rådgivende organ som på vegne av kommunen kan gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvem som er vanskeligstilt etter den til enhver tid gjeldende Lov om Helse og omsorgstjenester og Lov om Sosialtjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Styret i ØB tildeler boliger på bakgrunn av dette organets innstilling.

Utgiftene ved stiftelsens virksomhet dekkes av leieinntektene og mulige tilskudd, refusjonsordninger el. fra offentlige myndigheter.